JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bạo hành gia đình: khi thú đội lốt người

Gần đây, những vụ bạo hành gia đình đã xảy ra nhiều hơn, với mức độ bạo lực càng lúc càng nghiêm trọng.