JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bác thông cảm nhe, phương tiện cơ giới hay thô sơ gì cũng phải đo nồng độ còn hết